Huishoudelijk reglement

 

Een aangesloten fotograaf zal zichzelf, zijn/haar fotografie, fotografische dienstbaarheden en fotografisch bedrijf presenteren op een manier die zijn/haar professionele status en de reputatie van Master Photographers Network hoog houden en opwaarderen.

 

Alle vertrouwelijke informatie die door een aangesloten fotograaf verkregen is tijdens de uitoefening van ons vak zal niet door hem/haar openbaar worden gemaakt aan derden.

 

Een aangesloten fotograaf zal zich op een rechtvaardige manier opstellen ten opzichte van zijn/haar cliënten leveranciers, werkgevers en collega’s van Master Photographers Network aangeslotenen en alle anderen met wie men handelt tijdens de uitoefening van ons vak.

 

Verplichtingen van de aangesloten fotograaf.
Elk lid verplicht zich minimaal één keer per jaar deel te nemen aan de door de vereniging uitgeschreven fotowedstrijden. Bij nalatigheid wordt een boete opgelegd van 50 euro en geschonken aan een nader te bepalen goed doel.

 

Lidmaatschap uitgaande van het kwalificatiesysteem. Elk lid zal opgaan voor een kwalificatie binnen een tijdsbestek van twee jaar, zoals opgesteld door de ‘commissie’ wedstrijden en kwalificaties.

 

In reclame uitingen en op het drukwerk van de aangesloten fotograaf is het toegestaan en wenselijk de door Master Photographers Network vastgestelde logo’s te voeren. Een aangesloten fotograaf mag alleen bij zijn/haar naam die letters of titel toevoegen waarmee hij/zij is betiteld. Het logo van Master Photographers Network is hier te downloaden.

 

Bij geschillen die het imago van Master Photographers Network schaden wordt een arbitrage-commissie in het leven geroepen bestaande uit 3 leden, die een bindend advies uitbrengt aan het bestuur. Het advies bestaat uit een waarschuwing of een royement van de betreffende fotograaf.

 

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap geldt voor één jaar, opzeggen van het lidmaatschap kan voor 1 november van het lopende jaar. Geen opzegging voor de desbetreffende datum betekent een automatische verlenging voor één jaar.

 

Contributie zal in 4 termijnen geïncasseerd worden door middel van een automatische incasso. De afschrijving zal plaatsvinden aan het begin van elk kwartaal.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de naamsvermelding in relatie tot Master Photographers Network. Echter de behaalde Master titel is bindend voor het leven.